VandWeb (Prototype)

Udstilling af tidsserier for vandindvinding og afstrømning for forskellige vandindvindingsscenarier beregnet med DK model for 30.000 vandløbspunkter

Nærværende udstilling af tidsserier for vandindvinding, afstrømninger og økologiske flow indikatorer (VandWeb) er en prototype på et screeningsværktøj der kan anvendes til screening i forhold til vurdering af effekt af vandindvinding.

Prototypen indeholder to scenarier beregnet med DK model hhv. en kørsel uden vandindvinding (NoAbs) og en kørsel med aktuel vandindvinding (Abs). Aktuel vandindvinding svarer dermed til den aktuelle situation, og tidsserier for afstrømningen fra denne kørsel kan i øvrigt sammenlignes med tidsserier for målt vandføring i VandWeb.
 
Prototypen på VandWeb består af to forskellige delsystemer dels ’Aggregerede VandWeb’ (A-VandWeb) og dels ’Interaktive VandWeb’ (I-VandWeb):

  • A-VandWeb: udstilling af aggregerede ændringer og absolutte værdier for DK model beregnet afstrømning og økologiske indikatorer vist på kort for 30.000 vandløbspunkter, for kørsel med og uden indvinding, med resultater for 3 delperioder: 1992-97, 1998-2003-2004-2010:  http://data.geus.dk/geusmap/version2/?lang=da&mapname=hydrovandweb   
  • I-VandWeb (visning af tidsserier for indvinding på anlægsniveau og for markvanding på gridniveau, samt visning af tidsserier for simuleret afstrømning fra DK model og mulighed for visning og udtræk af vandføringsstatistik og økologiske flow indikatorer for udvalgte stationer og vilkårlige perioder 1990-2016 samt mulighed for sammenligning med målte vandføringer. http://vandmodel.dk/VandWeb.html


NB I-VandWeb kræver brug af MICROSOFT EXPLORER browser, evt. ‘app’ der findes indbygget i Microsoft Edge browser, idet I-VandWeb bruger Silverlight ligesom Miljøportalen. I-VandWeb udvikles og opdateres af HydroInform/Jacob Gudbjerg. Der findes brugervejledning og vejledning i hvordan data kan downloades (Python, eller via tabel til excel osv.). Data for tidsserier kan vises og hjemtages som daglige, månedlige eller årlige værdier. Karakteristiske hydrologiske regime variable kan beregnes for en valgt tidsperiode og sammenlignes for to stationer, eller to scenarier.

A-VandWeb kan tilgås med en vilkårlig browser, og udvikles og vedligeholdes af GEUSs dataafdeling (Bjarni Pjeturson). Formålet med A-VandWeb er at give brugere et hurtigt og lettilgængeligt overblik over resultater og udvikling i vandløbspåvirkning for kørsler uden og med indvinding (enten som ændringer såkaldte delta-værdier i % for flow og absolut EQR ændring for økologiske indikatorer). Der er mulighed for at udtrække samtlige aggregerede flow størrelser og indikatorværdier for udvalgte stationer eller for et område, og herfra hente dem ind i et regneark, samt at vise forskellige baggrundskort sammen med resultater fra DK model (fx jordartskort, orthofoto, forskellige topografikort) og/eller at vise hvordan boringsdata tilknyttet de enkelte vandindvindingsanlæg, idet data fra JUPITER databasen kan vises på A-VandWeb fx pejlinger eller indvindinger eller boreprofiler/cirkeldiagramkort).

Parallelt med arbejdet om udvikling af screeningsværktøjet A-VandWeb og I-VandWeb gennemføres et projekt vedrørende de mindre vandløb, og at det på sigt er planen, at viden om de mindre vandløb skal inkluderes i værktøjet. MST forventer at dette vil ske fra primo 2019.

Det er tale om en prototype (”work in progress”). Den færdige version vil foreligge i løbet af et par uger, med endelige kørsler med opdaterede indvindingsdata frem til og med 2016 (nuværende version er baseret på extrapolerede data efter 2012). Den endelige version vil desuden indeholde flere mindre vandløb end prototypen (ca. 4000 km), der er tilføjet med henblik på levering af beregnede vandføringsdata for NOVANA stationer til Århus Universitets (DCE) for de små vandløb.

Den endelige version af VandWeb vil derudover indeholde et helt nyt baseline ændringsscenarie (Scen), baseret på vandindvindingen ved indvindingsanlæg som et gennemsnit for perioden 2014-2016, men fastholdt gennem hele perioden 1990-2016. Det nye scenarie vil kunne vises både i I-VandWeb og A-VandWeb, ligesom at periodeværdier vil blive opdateret på basis af den nye kørsel GEUS i øjeblikket er i gang med at modellere med opdateret indvindingsdata og flere små vandløb.
A-VandWeb vil i den endelige version indeholde to nye perioder hhv. 2011-2016 og 1992-2016 (en 25 årig reference periode) samt det nye baseline scenarie (Scen). Markvanding beregnes i øvrigt af DK modellen behovsbestemt og afhænger dermed af nedbørs og fordampningsforhold. Det bliver muligt i den endelige version for kommunerne at bestille beregning af et ændringsscenarie, hvor kommunerne kan gå ind på I-VandWeb og foretage ændringer i tabellerede værdier for indvindinger (på anlægsniveau ’I’) samt tilføje nye indvindingsplaceringer der så beregnes i testperioden til nærmere aftalte tidspunkter (med første ændringskørsel ultimo marts 2018).


Kontaktperson: Hans Jørgen Henriksen, GEUS (hjh@geus.dk ). 91333612

Præsentation fra Landbrugskongres i Herning (download pdf~7MB ).